Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΜΟ.ΔΙ.Π. ΣΝΔ).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΣΝΔ θεσμοθετήθηκε με το Άρθρο 1, παρ. 3 του ΠΔ14/2017 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/6-3-2017) περί «Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)».

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγει, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΝΔ, στο πλαίσιο των αρχών και κατευθύνσεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)

Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο που παράγεται στη ΣΝΔ υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Σχολή.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ΣΝΔ αποτελεί την μονάδα η οποία παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας και στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της ΣΝΔ. Συγκεκριμένα:

  • Οργανώνει και συντονίζει τη συλλογή όλων των δεικτών και στοιχείων που αφορούν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που παράγεται στη Σχολή.
  • Σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες της Σχολής αλλά και κάθε μέλος ΔΕΠ ξεχωριστά καταγράφει και αξιολογεί όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο, την σπουδαστική μέριμνα και υποστήριξη και τις ερευνητικές και πάσης φύσεως ακαδημαϊκές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη Σχολή.
  • Αξιολογεί και προτείνει βελτιώσεις ή νέες διαδικασίες με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης.
  • Συντονίζει την αποτύπωση της Ακαδημαϊκής Στρατηγικής του Ιδρύματος και την υιοθέτηση Στοχοθεσίας Ποιότητας σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων της.
  • Συντονίζει τη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης
  • Οργανώνει την υποβολή των προτάσεων Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών προς της ΕΘ.Α.Α.Ε.
  • Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης που διενεργεί η ΕΘ.Α.Α.Ε. και την εφαρμογή των πορισμάτων της στη λειτουργία της Σχολής.

Ο δικτυακός τόπος της ΜΟΔΙΠ ΣΝΔ μεριμνά για την παροχή και διάχυση κάθε πληροφορίας και σχετικού υλικού που αφορά στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, την οργάνωση και συλλογή στοιχείων, τα πορίσματα των εργασιών της ΜΟΔΙΠ και τις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πυλώνα προβολής προς κάθε μέλος της Σχολής και της κοινωνίας της κουλτούρας διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Σχολής. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην εξωστρέφεια και συμμετέχει εποικοδομητικά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Προγραμματισμού της Σχολής.