Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αποστολή και Οργάνωση Α.Σ.Ε.Ι.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

Τα Α.Σ.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση στους σπουδαστές τους με την έρευνα και διδασκαλία της στρατιωτικής - ναυτικής - αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
β. Να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνουν αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατιωτική συνείδηση, μόρφφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
γ. Να διοργανώνουν από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να διεξάγουν επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

Η διάρκεια σπουδών είναι κατ' ελάχιστον τέσσερα έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε ακαδημαικά εξάμηνα.

Η εποπτεία στη Σ.Ν.Δ. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) δια του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.).

Εκπαίδευση
Στη Σ.Ν.Δ. παρέχεται ναυτική (θεωρητική και πρακτική), στρατιωτική και ακαδημαική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.).

Η ναυτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ακαδημαική εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της ναυτικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα παρέχεται και στρατιωτική εκπαίδευση η οποία έχει ως σκοπό την εξοικείωση των Ν. Δοκίμων με το στρατιωτικό περιβάλλον και την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων επί θεμάτων Ηγεσίας και Διοίκησης προσωπικού.

Σχετικοί Νόμοι

  • Ν. 3187, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). ΦΕΚ Α 233/7.10.2003
  • N. 3413, Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Α.Σ.Ε.Ι. ΦΕΚ Α 278/9.11.2005
  • Ν. 3443/2006, (Περί τοπικών συμβουλιων Νέων και άλλων διατάξεων). Τροποποιητικό άρθρο (Aρθρο 9) στον 3413/2005 για την ένταξη διαδικασιών αξιολόγησης και στα ΑΣΕΙ. ΦΕΚ Α 41/ 27.2.2006
  • Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκιμών ΦΕΚ Α 99/30.06.2010
  • Ν. 3883/2010, Τροποποιητικό άρθρο 88 στο Ν.3187/03, περί "Υπηρεσιακής Εξέλιξης και Ιεραρχίας των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων" ΦΕΚ Α 167/24.09.2010
  • ΠΔ14/2017 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/6-3-2017) περί «Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)»

Για λεπτομερή παρουσίαση του άμεσου και έμμεσου νομοθετικού πλαισίου των ΑΣΕΙ ακολουθείστε το σύνδεσμο.