Προσωπικό Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών ΣΝΔ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ):

Αν. Καθηγητής:Χρ. Βαζούρας, (Βιογραφικό σημείωμα)
Διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chvazour[at]hna.gr

Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ):

Πλωτάρχης ε.α. Χρ. Μπολάκης ΠΝ, MSc, PhD
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cbolakis[at]hna.gr

Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ):

Αντιπλοίαρχος Σπ. Δεσσαλέρμος ΠΝ, MSc, PhD
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dessalermos[at]gmail.com

Αντιπλοίαρχος Κων. Ταξείδης ΠΝ, MSc
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: constantinos692002[at]gmail.com