ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

RADAR: “Ετερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος”, Τ1ΕΔΚ-00329, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομών» Α’ κύκλος, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία»

Site: https://radar-project.iesl.forth.gr/

Το έργο ΡΑΝΤΑΡ διεξάγει έρευνα στο χώρο των παραμετροποιήσιμων «έξυπνων» μικροκυματικών πομποδεκτών νέας γενεάς συνδυάζοντας τη νανοτεχνολογία με μικρο/νανοηλεκτρονική και πρωτοπόρα 2D και 3D ετερογενή ολοκλήρωση, δημιουργεί προϊόντα με αυξημένη λειτουργικότητα που εκτείνονται πέραν της τεχνολογίας αιχμής και καινοτομεί στην αγορά των πομποδεκτών εκμεταλλευόμενο μία “unique business window opportunity” για εφαρμογές από μελλοντικά ασύρματα δίκτυα 5G μέχρι τα επερχόμενα επίγεια και ιπτάμενα ραντάρ. Το έργο έχει τριετή διάρκεια (από το Μάιο 2018), συνεργάζονται 7 φορείς και συντονιστής είναι το ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης. Η ΣΝΔ ως εταίρος έχει αναλάβει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης για τα κυκλώματα GaN MMIC, δηλαδή τον ενισχυτή υψηλής ισχύος (HPA) και τον ενισχυτή χαμηλού θορύβου (LNA). Η μοντελοποίηση θα γίνει χρησιμοποιώντας λογισμικά ηλεκτρονικής σχεδίασης και ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης όπως ADS, HFSS, EMPro και CST, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της απόδοσης. Η σχεδιαστική βιβλιοθήκη θα ολοκληρωθεί τμηματικά μέσω ικανού αριθμού ανατροφοδοτούμενων κύκλων σχεδιασμού, κατασκευής, χαρακτηρισμού και σύγκρισης μεταξύ υπολογιστικών και πειραματικών δεδομένων. Στο συγκεκριμένο έργο, το εργαστήριο Ηλεκτρονικής συνεργάζεται με το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Ναυτικών Υλικών.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Η ερευνητική αυτή συνεργασία είναι σε εξέλιξη και διεξάγεται από κοινού με το Τμήμα Φυσικής (Τομέα Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστών και Αυτομάτου Ελέγχου). Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ασύρματου οπτικού συστήματος FSO μεταξύ της ΣΝΔ και του Φάρου Ψυττάλειας (ευθύνης του Πολεμικού Ναυτικού). Η προμήθεια του συστήματος έγινε μέσω του ΠΕΑΝ 2011 και η εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρώθηκε εντός του 2011. Το σύστημα λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα και λαμβάνονται μετρήσεις της χωρητικότητας (ρυθμός δεδομένων) και του ρυθμού σφαλμάτων της ζεύξης ώστε τα πειραματικά δεδομένα να συγκριθούν με αντίστοιχα θεωρητικά αποτελέσματα της κοινής ερευνητικής ομάδας ΣΝΔ και Παν/μίου Αθηνών, για να μελετηθεί διεξοδικά η επίδραση των ατμοσφαιρικών και καιρικών συνθηκών στις επιδόσεις του συστήματος και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτιστοποίησή του, σε ό,τι αφορά το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης, τις διαλείψεις, την πιθανότητα διακοπής και την εν γένει αξιοπιστία του. Τελικός σκοπός είναι η χρήση παρόμοιων συστημάτων για μετάδοση πραγματικών δεδομένων του ΠΝ δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά παρέχουν υψηλή ασφάλεια μετάδοσης (δεν υποκλέπτονται) και δεν παρεμβάλλονται από πιθανούς παρεμβολείς.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ: Tα στατικά μαγνητικά (ΣΜ) πεδία των πλοίων παράγονται από τα σιδηρομαγνητικά υλικά του πλοίου και περιλαμβάνουν: (α) Μόνιμα μαγνητικά πεδία (Permanent magnetism PM), λόγω του κύτους του πλοίου, των υπερκατασκευών, μηχανών, ή άλλων ευμεγεθών εξαρτημάτων του πλοίου που αποτελούνται από σιδηρομαγνητικά υλικά και (β) Επαγόμενα μαγνητικά πεδία (Induced Magnetism, IM) που προκαλούνται από την παρουσία του πλοίου στο γήινο μαγνητικό πεδίο. Με αυτά τα δεδομένα, σε ένα υπό κλίμακα πλοίο «μοντέλο» μέσα σε υδάτινο περιβάλλον εκπονήθηκε ερευνητική εργασία: (α) Μέτρηση, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων Μόνιμης και Επαγόμενης Μαγνητικής διαταραχής και (β) Υπολογισμός και υπόδειξη της επιθυμητής ρύθμισης των ρευμάτων αντιμαγνητικού καλωδίου για την βελτίωση και μείωση της μαγνητικής υπογραφής του πλοίου.