ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της ΣΝΔ ξεκίνησε την αναβάθμισή του από το έτος 2002 – με τη μεταφορά του στα νέα κτίρια των εργαστηρίων ΣΝΔ – με σταδιακές αγορές οργάνων και υποδομών. Το έτος 2008 είχε ολοκληρωθεί η αγορά των βασικών εργαστηριακών οργάνων για την κάλυψη της διδασκαλίας του εργαστηρίου ηλεκτρονικής του 3ου έτους. Οι Ναυτικοί Δόκιμοι εξοικειώνονται με την υλοποίηση και τις μετρήσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Απώτερος στόχος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής της ΣΝΔ, πέραν των κατασκευών και των μετρήσεων είναι η δημιουργία ενός εργαστηρίου που θα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να προσομοιώνει ηλεκτρονικά κυκλώματα/ συστήματα και στη συνέχεια με τη βοήθεια κατάλληλων μετρητικών διατάξεων να επεξεργάζεται (με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) και να αξιολογεί τα αποτελέσματα. Η χρήση κατάλληλων προγραμμάτων σχεδίασης και προσομοίωσης (εικονικό εργαστήριο) δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των προς υλοποίηση συστημάτων.

Ο επιχειρησιακός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο του σύμφωνα με τα δεδομένα του Νόμου περί ΑΣΕΙ με εξοπλισμό ή αναβάθμιση οργάνων και υποδομών που προορίζονται για έρευνα. Συνοψίζοντας, οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

  • Εκπαίδευση Ναυτικών Δοκίμων με σύγχρονες μεθόδους στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού Μηχανικού
  • Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών
  • Υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών
  • Υποστήριξη ερευνητικού έργου
  • Παροχή συμβουλευτικών, και μελετητικών υπηρεσιών σε θέματα που απασχολούν το Πολεμικό Ναυτικό