ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΝΔ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ I (Γ΄ΕΤΟΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ): 4 ώρες/εβδομάδα

ΕΒΔ ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)
 1  Χαρακτηριστικά ημιτονοειδούς σήματος. Σήματα DC-AC. Σειρές Fourier.  Εισαγωγή. Όργανα εργαστηρίου.
 2  Θεωρήματα ηλεκτρονικής. Ορισμοί dB, dBm. Κέρδος και απώλειες.  Πλακέτα μη μόνιμης συνδεσμολογίας. Μετρήσεις.
 3  Επισκόπηση Ηλεκτρονικής Φυσικής. Ενώσεις p-n.  Παλμογράφος.
 4  Δίοδος Λυχνία. Δίοδος ημιαγωγών.  Kρυσταλλοδίοδος.
5  Δίοδοι και Ψαλιδιστές.  Ψαλιδιστές.
6  Ανορθωτικές Διατάξεις και Μετ/μός Fourier. Βαθμίδες τροφοδοτικών.  Δίοδος Zener.
7  Φίλτρα και Κυμάτωση στα Τροφοδοτικά.  Ανορθωτικές διατάξεις.
8 Συνάρτηση μεταφοράς. Αναλογικά φίλτρα. Ενεργά φίλτρα.
9  Τάξεις Φίλτρων. Παθητικά βαθυπερατά και υψιπερατά φίλτρα 1ης τάξης. Κυκλώματα παραγώγισης και ολοκλήρωσης.  Τροφοδοτικά.
10  Ζωνοπερατά φίλτρα. Φίλτρα ανώτερης τάξης.  Τροφοδοτικά (προσομοίωση).
11  Τελεστικός ενισχυτής. Συνδεσμολογίες. Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές.  Σχεδίαση Τροφοδοτικού.
12  Ενεργά φίλτρα σε αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία.  Αναστρέφων - Μη Αναστρέφων Ενισχυτής.
12  Συνάρτηση μεταφοράς. Αναλογικά φίλτρα.  Ενεργά φίλτρα.
13  Δίθυρα. Ισοδύναμα κυκλώματα. Μήτρα υβριδικών παραμέτρων.  Ενεργά Φίλτρα (προσομοίωση).
14  Επανάληψη-Διαγώνισμα.  Εξέταση στο Εργαστήριο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ II (Γ΄ΕΤΟΣ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ): 5 ώρες/εβδομάδα

ΕΒΔ ΘΕΩΡΙΑ (3 ώρες/εβδομάδα) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)
1  Τρανζίστορ BJT. Ενισχυτές στην κατάσταση DC.  Τρανζίστορ Διπολικών Ενώσεων BJT.
2  Ενισχυτές στην κατάσταση AC (Υβριδικό Ισοδύναμο ενισχυτή με BJT).  Ενισχυτής με BJT, Μετρήσεις.
3  Ανάδραση (Ενισχυτής με ανάδραση στον Εκπομπό και στη Βάση) και Ταλαντωτές.  Απόκριση Συχνότητας Ενισχυτή με BJT.
4  Ασκήσεις στους Ενισχυτές.  Προσομοίωση Ενισχυτή με BJT.
5  Θυρίστορ.  Το κύκλωμα 555.
6  Τρανζίστορ JFET-MOSFET, Αρχή Λειτουργίας, Στατικές χαρακτηριστικές, Ισοδύναμα κυκλώματα.  Πύλες Ψηφιακής Λογικής.
7  Μη γραμμικά φαινόμενα, Παραμόρφωση στους ενισχυτές, Θόρυβος σε δίθυρα.  Υλοποίηση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων με SSI.
8  Η ιδέα της διαμόρφωσης, Κυκλώματα διαμορφωτών και φωρατών.  Αριθμητικά Κυκλώματα.
9  Ψηφιακή Λογική (Πύλες, Δυαδικοί Αριθμοί, Άλγεβρα και Συναρτήσεις Βoole, Πίνακας Αλήθειας).  Δεκαδικός Απαριθμητής.
10  Απλοποίηση Συναρτήσεων, Κώδικες, Αδιάφοροι όροι.  Προσομοίωση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων.
11  Συνδυαστικά Κυκλώματα (Αθροιστής, Κωδικοποιητής, Αποκωδικοποιητής, Πολυπλέκτης, ROM).  Θυρίστορ.
12  Flip-Flop τύπου D, T, J-K (Διαγράμματα, εξισώσεις και πίνακες καταστάσεων, Πίνακες διέγερσης).  Τρανζίστορ Εγκάρσιου Πεδίου.
13  Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα.  Προσομοίωση Ενισχυτή με FET.
14  Επανάληψη-Διαγώνισμα.  Εξέταση στο Εργαστήριο.

 

Η αναλυτική περιγραφή της ύλης των μαθημάτων αναγράφεται στους Οδηγούς Σπουδών της ΣΝΔ όπου μπορείτε να τους βρείτε εδώ.