Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών

Διευθυντής:Καθηγητής Δρ. Αθανάσιος Παλληκάρης   (Βιογραφικό σημείωμα)
Γραφείο:Α4 1ος Όροφος Κτιρίου Εργαστηρίων
Τ/Φ:+30 210-45-81603
e-mail:palikaris"στο"snd.edu.gr

Το Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών της ΣΝΔ δημιουργήθηκε το έτος 2003 μετά την έκδοση του Ν. 3181 περί ΑΣΕΙ με την ενσωμάτωση σε αυτό όλων των δραστηριοτήτων και του αντίστοιχου εξοπλισμού των Εδρών “Ναυτιλία Ι” και “Ναυτιλία ΙΙ” του προγενέστερου οργανωτικού σχήματος της ΣΝΔ, όπως η οργάνωση, ο συντονισμός και η υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών με τα γνωστικά αυτά αντικείμενα ερευνητικών δραστηριοτήτων.