ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

To εργαστήριo διαθέτει σειρά οργάνων για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση (δοκιμές / μετρήσεις στο εργαστήριο ή στο πεδίο) καθώς και εκπαιδευτικά υλικά (προβολικό, πίνακες) και επίπλωση (πάγκους εργασίας) και υπολογιστικό εξοπλισμό (Windows / Linux PCs).

Ειδικότερα ο μετρητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

 • Αναλυτές φάσματος (Spectrum Analyzers) Anritsu MS560J και Nex1 NS 265 (αντίστοιχος του Aeroflex IFR 2395) στην περιοχή 100 Hz – 26.5 GHz
 • Αναλυτές δικτύων (Vector Network Analyzers) Anritsu MS560J και PicoVNA 106 στην περιοχή 100 Hz – 6 GHz
 • Μικροκυματικές κεραίες και παθητικά στοιχεία (κυματοδηγών και ομοαξονικά)
 • Μικροκυματικές πηγές παλιότερου (λυχνίας Klystron, διόδου Gunn και τροφοδοτικά τους) και νεότερου τύπου (DRO, YIG, PLL synthesized)
 • Μικροκυματικές γεννήτριες HP 620B στην περιοχή 7 – 11 GHz και HP 618C στην περιοχή 3.8 – 7.6 GHz
 • Γεννήτρια σάρωσης (sweeping generator) στην περιοχή 8 – 10 GHz (ιδιοκατασκευή, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας)
 • Μετρητές μικροκυματικής ισχύος (power meters) HP 432A, HP 436A, General Microwave 460B με αισθητήρες (probes) στην περιοχή 10 MHz – 18 GHz και για εύρος ισχύων -70 dBm ως 3W
 • Μετρητής ηλεκτρικού πεδίου – έντασης ακτινοβολίας (NARDA 8606) με αισθητήρα (probe) στην περιοχή 300 MHz – 26 GHz
 • Μικροκυματικοί εξασθενητές ακριβείας (Weinschel 50 & 530A) στην περιοχή DC – 10 GHz
 • Διάταξη μέτρησης ραδιοδιατομής (RCS – Radar Cross Section) με τη μέθοδο CW cancellation (ιδιοκατασκευή)
 • Διάταξη μέτρησης συντελεστή διέλευσης (shielding) σύνθετων υλικών (με τη βοήθεια ιδιοκατασκευής στήριξης)
 • Γεννήτριες σήματος CW (HP 651B, HP 105B) ως 10 MHz
 • Γεννήτριες παλμών (HP 8015A, 8110A pulse generator)
 • Μετρητής αρμονικής παραμόρφωσης (HP 334A distortion analyzer)
 • Όργανο χαρακτηρισμού ηλεκτρονικών στοιχείων (Keithley 4200 SCS)
 • Όργανα γενικής χρήσης (πολύμετρα, παλμογράφοι, γέφυρα RLC κ.α.)