ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. Το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση και διαχείριση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας της ΣΝΔ είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Η ΜΟΔΙΠ έχει την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ, την εφαρμογή και τον συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Στα πλαίσια αυτά το Ίδρυμα υιοθετεί και δεσμεύεται από τα ακόλουθα:

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

    Η Πολιτική Ποιότητας της ΣΝΔ αποτελεί την συνοπτική δήλωση – δέσμευση του Ιδρύματος στη Διασφάλιση της Ποιότητας, την αυτοαξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση σε όλους τους άξονες της λειτουργίας του μέσω της εφαρμογής ενός οργανωμένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας συμμορφώνεται και εξυπηρετεί το Σκοπό και την Αποστολή του Ιδρύματος όπως αυτά καθορίζονται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του μέσω της θέσπισης, εφαρμογής, ανασκόπησης και επαναπροσδιορισμού των Στόχων που υλοποιούν την Ακαδημαϊκή Στρατηγική της Σχολής.

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ)

    Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία της ΣΝΔ και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού της έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. Πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό της ΣΝΔ. Ειδικότερα, σε αυτό περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών της ΣΝΔ και η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

    Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί επίσημο έγγραφο του ΕΣΔΠ και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Απαρτίζεται από ενότητες εργασιών που αποκαλούνται διεργασίες και έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Οι διεργασίες λαμβάνουν υπόψη στοιχεία, που καλούνται δεδομένα εισόδου και είναι αναγκαία για τη λειτουργία της διεργασίας. Τα αποτελέσματα της διεργασίας καλούνται δεδομένα εξόδου. Κάθε διεργασία αξιολογείται εσωτερικά τόσο ως προς την ίδια τη λειτουργικότητά της όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά της (αν, δηλαδή, καταλήγει σε επαρκή αποτελέσματα που δικαιολογούν την ύπαρξή της).