Νομοθεσία Α.Σ.Ε.Ι.

Χρονολόγιο Ισχύουσας Νομοθεσίας που αφορά άμεσα και έμμεσα τα ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ A 233/07.10.2003  ν.3187/2003, Νόμος περί Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)
 • ΦΕΚ Γ252/24.10.2003, Ένταξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Α.Σ.Ε.Ι., στην βαθμίδα του Καθηγητή, κατ' εξουσιοδότηση του ν.3187/2003
 • ΦΕΚ B 50/16.01.2004 Σύσταση των Τομέων κάθε ΑΣΕΙ, Καθορισμός των Γνωστικών τους αντικειμένων 
 • ΦΕΚ B 347/17.02.2004 Προγραμματισμός - προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ Γ16/23.01.2004  Ενταξη μελών διδακτικού προσωπικού ΑΣΕΙ σε μόνιμες θέσεις.
 • ΦΕΚ Γ52/18.02.2004  Κατανομή μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ στους Τομείς
 • ΦΕΚ Γ150/27.05.2004 Ένταξη Ειδικών Επιστημόνων σε βαθμίδα Λέκτορα (σε συνέχεια ΦΕΚ Γ 16/2004)
 • ΦΕΚ Α189/2.8.2005 ν.3374/2005. Διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
 • ΦΕΚ A 278/09.11.2005 ν.3413/2005 Τροπολογίες του ν.3187/2003 περί ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ Α 41,27/2/2006 ν.3443/2006. (Περί τοπικών συμβουλίων Νέων και άλλων διατάξεων). Τροποποιητικό άρθρο στον ν.3413/2005 για την ένταξη διαδικασιών αξιολόγησης και στα ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ A 76/10.04.2006  ΠΔ 73/2006, Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων ΥΠΕΘΑ
 • ΦΕΚ B 1262/08.09.2006 Καθορισμός τρόπου λειτουργίας και εκτέλεσης των αποφάσεων του ΣΑΑΣΕ
 • ΦΕΚ A 26/9.2.2007 ν.3528/2007, ο νέος δημοσιο-υπαλληλικός κώδικας, ο οποίος αφορά μερικώς και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ Α85/24/4/2007 π.δ. 70 Τροποποίηση του π.δ. 73/2006, Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: περί ΔΙΔΕΑΠ
 • ΦΕΚ A 130/08.06.2007 ν.3577/2007 περί δημιουργίας φορέα διαχείρισης προγράμματος δια βίου μάθησης..... Περιέχει τροπολογία (Αρθρο 29) στους ν.3178/2003 και ν.3413/2005 περί ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚΒ 846/2007 Υπουργική Απόφαση για τη Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΕΘΑ, και τροποποιήσεις: ΦΕΚ Β 1814/2009 και ΦΕΚ Β 2689/2011)  
 • ΦΕΚ B 696/21.04.2008 Κοινή υπουργική απόφαση για την αποζημίωση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) που αφορά τα ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ Α 220/3.11.2008, ΠΔ 160Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός, Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 
 • ΦΕΚ A 99/30.06.2010 Προεδρικό Διάταγμα 61,  Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
 • ΦΕΚ Α 167/24.09.2010 ν.3883, περί Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις (περιλαμβάνει το Αρθρο 88, περί Τροποποίησης διατάξεων του ν.3187/2003, ΦΕΚ 233/Α΄)
 • ΦΕΚ Β879/18.5.2011  Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθμ. Φ.330/157993 Σ.2636 ) σχετική με θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ.
 • ΦΕΚ Α195/6.9.2011 ν.4009/2011 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.... Τροποποιήσεις 4009/2011: ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α228/2.11.11), ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012), ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.1.2013)
 • ΦΕΚ Α193/17.9.2013. ν. 4186/2013, Άρθρο 51: Τροποποιήσεις στον Ν. 3187/2003 (θέματα κατηγοριών διδακτικού προσωπικού με σύμβαση και προσεπικύρωση αποφάσεων εκλεκτορικών σωμάτων από το Διοικητή του ΑΣΕΙ)
 • ΦΕΚ Α216/11.10.2013. ν.4199/2013, Αρθρο 124, εδάφιο Δ., Τροποποίηση στην παραπάνω τροποποίηση....  (πενταμελής επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων)
 • Κωδικοποίηση του ν.4009/2011 με την επιμέλεια Χ. Νανέρη, ΑΠΘ. Εμπεριέχει αλλαγές ως  2016
 • ΦΕΚ Α 28/6.3.2017, ΠΔ 14, Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανω- τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
 • ΦΕΚ Α 114/4.9.2017, ν.4485/2017, Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
 
Νομοθεσία περί Ειδικού Λογαριασμού Ερευνας
 • ΦΕΚ Α 102/23.5.2011, ν.2913/2001, Αρθρο 22: Δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού Ερευνας ΥΠΕΘΑ, διεπόμενου από τις διατάξεις του Ν.2771/1999 (ΦΕΚ Α 280/16.12.1999) περί Ειδικών Λογαριασμών
 • ΦΕΚ A 233/07.10.2003  ν.3187/2003, Περί ΑΣΕΙ, Αρθρο 13, παρ 2 και 3 : Απασχόληση και αμοιβές μελών ΔΕΠ και Άρθρο 27: περί χρησιμοποίησης του Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΕΘΑ από τα ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ B 846/30.05.2007  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΕΘΑ και δύο τροποποιήσεις της : ΦΕΚ Β 1814/1.9.2009 και ΦΕΚ Β 2689/10.11.2011 (διορθώσεις στα όργανα και τις διαδικασίες) 
 • ΦΕΚ Α 194/25.9.2008 ν.3697/2008, περί ενίσχυσης της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, Μέρος Α, άρθρα 1-6: Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών που τροφοδοτούνται από κοινωνικούς πόρους. Ρητή εξαίρεση των Ειδικών Λογαριασμών Ερευνας. 
 
Νομοθεσία περί Μεταπτυχιακών
 • ΦΕΚ Α 233/2003, ν.3187/2003 Aρθρο 4 παρ. 1, 2, 3, 4 του νόμου περί ΑΣΕΙ , όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 88 παρ. 3 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α 167).
 • ΦΕΚ Α 148/2008, ν.3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • ΦΕΚ Α 195/6.9.2011, Αρθρο 80 παρ. 11α του ν.4009/2011 ν.4009/2011, περί Ανώτατης Εκπαίδευσης: όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2.11.11), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012), του άρθρου 34, παρ. 2 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.1.2013)
 • ΦΕΚ Α 114/4.9.2017, ν.4485/2017, Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Αρθρα 30-45, περί δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών)
 • Γνωμοδότηση 107/2014 του ΣτΕ (Τμήμα Ε) επί του σχεδίου ΠΔ για το ΔΠΜΣ ΣΣΕ-Πανεπιστημίου Κρήτης
 
Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
 • ΝΣΚ 273 / 2006 Περί Υπηρεσιακής κατάστασης μελών ΔΕΠ/ ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ
 • ΝΣΚ 216 / 2007 Περί διαδικασιών ένταξης Ειδικών Επιστημόνων κ.α.
 • ΝΣΚ 357 / 2009 Περί εξέλιξης μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ
 
Λοιπή Νομοθεσία που αφορά και μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ (ασφαλιστικά, κ.α.)
 • ΦΕΚ Α 74/19.05.2017, ν. 4472/2017, Συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ειδικά μισθολόγια (και των ΑΣΕΙ). Επίδραση στο Αρθρο 30 του ν.3187/2003 των ΑΣΕΙ (Μισθολογικές διατάξεις)
 • ΦΕΚ Α 150/11.10.2017, ν. 4490/2017 ((Αρθρο 10), Διόρθωση του ν.4472, Ειδικό μισθολόγιο για ΕΕΔΙΠ και των ΑΣΕΙ). Επίδραση στο Αρθρο 30 του ν.3187/2003 των ΑΣΕΙ (Μισθολογικές διατάξεις)
 • ΦΕΚ Α 165/2.11.2017, ν.4494/2017 (Αρθρο 31), Διόρθωση του ν.4472, Ειδικό Μισθολόγιο για ΔΕΠ ΑΣΕΙ). Επίδραση στο Αρθρο 30 του ν.3187/2003 των ΑΣΕΙ (Μισθολογικές διατάξεις)

*** Την ευθύνη του περιεχομένου της σελίδας την έχει ο Σύλλογος ΔΕΠ ΣΝΔ και δεν εκφράζει κατ' ανάγκη το Πολεμικό Ναυτικό***