Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, υπογράφηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΣΝΔ με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» , από τον Διοικητή ΣΝΔ Υποναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Δρ. Γ. Νούνεση.

Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί στην προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας με πεδίο εφαρμογής στις τεχνολογίες άμυνας και ασφάλειας. Περιλαμβάνει δράσεις όπως η διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η υποβολή κοινών προτάσεων έρευνας και ανάπτυξης, η από κοινού εκπόνηση μελετών και διατριβών σε επιστημονικές περιοχές κοινού ενδιαφέροντος (όπως τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, τεχνολογίες αυτονομίας οχημάτων και σκαφών, νέα υλικά, κ.ο.κ)»