Εξωτερική Αξιολόγηση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων από ΑΔΙΠ

Από 12 έως και 15 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, από την έγκριτη Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).