Νομοθεσία

Η λειτουργία της ΣΝΔ διέπεται από το Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α' 2003) και τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν με το Ν.3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α' 2005).

Ανεπίσημη Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΣΕΙ ως 2013 (μόνο τα ισχύονται κείμενα)

*** Χρονολόγιο Ισχύουσας Νομοθεσίας που αφορά τα ΑΣΕΙ (Ετος ψήφισης και ΦΕΚ)

2016

 • Κωδικοποίηση του ν.4009/2011 με την επιμέλεια Χ. Νανέρη, ΑΠΘ. Εμπεριέχει αλλαγές ως Σεπτ. 2016

2013

 • ΦΕΚ Α 216/11.10.2013. ν.4199/2013, Αρθρο 124, εδάφιο Δ., Τροποποίηση στην παρακάτω τροποποίηση.... (πενταμελής επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων)
 • ΦΕΚ Α 193/17.9.2013. ν. 4186/2013, αρθρο 51: Τροποποιήσεις στον Ν. 3187/2003 (θέματα κατηγοριών διδακτικού πορσωπικού με σύμβαση και προσεπικύρωση αποφάσεων εκλεκτορικών σωμάτων από το Διοικητή του ΑΣΕΙ)

2011

 • Τροποποιήσεις 4009/2011: ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2.11.11), ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012), ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.1.2013)
 • ΦΕΚ Α 195/6.9.2011 ν.4009/2011 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • ΦΕΚ Β 879/18.5.2011 Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθμ. Φ.330/157993 Σ.2636 ) σχετική με θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ

2010

 • ΦΕΚ Α 167/24.09.2010 ν.3883, περί Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις (περιλαμβάνει το Αρθρο 88, περί Τροποποίησης διατάξεων του ν.3187/2003, ΦΕΚ 233/Α΄)
 • ΦΕΚ A 99/30.06.2010 Προεδρικό Διάταγμα 61, Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

2008

 • ΦΕΚ B 696/21.04.2008 Κοινή υπουργική απόφαση για την αποζημίωση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) που αφορά τα ΑΣΕΙ

2007

 • ΦΕΚ B 846/30.05.2007 Υπουργική Απόφαση για τη Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΕΘΑ * και Υπουργική Απόφαση για την Τροποποίηση της (9.11.2011)
 • ΦΕΚ A 130/08.06.2007 ν.3577/2007 περί δημιουργίας φορέα διαχείρισης προγράμματος δια βίου μάθησης..... Περιέχει τροπολογία (Αρθρο 29) στους ν.3178/2003 και ν.3413/2005 περί ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ Α 85/24/4/2007 ΠΔ 70 Τροποποίηση του π.δ. 73/2006, Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: ... περί ΔΙΔΕΑΠ
 • ΦΕΚ A 26/9.2.2007 ν.3528/2007 - ο νέος δημοσιο-υπαλληλικός κώδικας, ο οποίος αφορά μερικώς και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΣΕΙ

2006

 • ΦΕΚ B 1262/08.09.2006 Καθορισμός τρόπου λειτουργίας και εκτέλεσης των αποφάσεων του ΣΑΑΣΕ
 • ΦΕΚ A 76/10.04.2006 ΠΔ 73/2006, Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων ΥΠΕΘΑ
 • ΦΕΚ Α 41, 27/2/2006 ν.3443/2006. (Περί τοπικών συμβουλίων Νέων και άλλων διατάξεων). Τροποποιητικό άρθρο στον ν.3413/2005 για την ένταξη διαδικασιών αξιολόγησης και στα ΑΣΕΙ

2005

2004

 • ΦΕΚ Γ 150/27.05.2004 Ενταξη Ειδικών Επιστημόνων σε βαθμίδα Λέκτορα (σε συνέχεια ΦΕΚ Γ 16)
 • ΦΕΚ Γ 52/18.02.2004 Κατανομή μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ στους Τομείς
 • ΦΕΚ Γ 16/23.01.2004 Ενταξη μελών διδακτικού προσωπικού ΑΣΕΙ σε μόνιμες θέσεις
 • ΦΕΚ B 347/17.02.2004 Προγραμματισμός - προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ ΑΣΕΙ
 • ΦΕΚ B 50/16.01.2004 Σύσταση των Τομέων κάθε Α.Σ.Ε.Ι., Καθορισμός των Γνωστικών τους

2003

*** Νομοθεσία περί Ειδικού Λογαριασμού Ερευνας

2008

 • ΦΕΚ Α 194/25.9.2008 ν.3697/2008, περί ενίσχυσης της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, Μέρος Α, άρθρα 1-6: Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών που τροφοδοτούνται από κοινωνικούς πόρους. Ρητή εξαίρεση των Ειδικών Λογαριασμών Ερευνας

2007

2003

 • ΦΕΚ A 233/07.10.2003 ν.3187/2003, Περί ΑΣΕΙ, Αρθρο 13, παρ 2 και 3 : Απασχόληση και αμοιβές μελών ΔΕΠ και Άρθρο 27: περί χρησιμοποίησης του Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΕΘΑ από τα ΑΣΕΙ

2001

*** Νομοθεσία περί Μεταπτυχιακών

2014

 • Γνωμοδότηση 107/2014 του ΣτΕ (Τμήμα Ε) επί του σχεδίου ΠΔ για το ΔΠΜΣ ΣΣΕ-Πανεπιστημίου Κρήτης

2011

 • Αρθρο 80 παρ. 11α του ν.4009/2011, ΦΕΚ Α 195/6.9.2011 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης: όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2.11.11), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.8.2012), του άρθρου 34, παρ. 2 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.1.2013)

2008

2003

*** Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ

 • ΝΣΚ 357 / 2009 Περί εξέλιξης μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ
 • ΝΣΚ 216 / 2007 Περί διαδικασιών ένταξης Ειδικών Επιστημόνων κ.α.
 • ΝΣΚ 273 / 2006 Περί Υπηρεσιακής κατάστασης μελών ΔΕΠ/ ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ

*** Λοιπή Νομοθεσία που αφορά και μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ (ασφαλιστικά, κ.α.)

*** Την ευθύνη του περιεχομένου της σελίδας την έχει ο Σύλλογος ΔΕΠ ΣΝΔ και δεν εκφράζει κατ' ανάγκη το Πολεμικό Ναυτικό***