ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΕΙ